ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ရာဇၿဂိဳဟ္တမံ၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းႏုိင္ရန္ 66 KV Single Circuit Transmission Line မတ္လအတြင္း အၿပီးစီးတည္ေဆာက္မည္

13

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရွိသည့္ ရာဇၿဂိဳဟ္တမံ၌ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္း ႏုိင္ေရးအတြက္ 66 KV Single Circuit Transmission Line တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအေၾကာင္းကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ကေလး မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးေအးမူ(ခ)ေဒၚရွားမီးက ကေလး မဲဆႏၵနယ္၏ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ရာဇၿဂိဳလ္ဘက္စုံ ေရေလွာင္တမံ အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီစဥ္ရွိ ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္႔အေပၚ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရး ႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က “ ရာဇၿဂိဳဟ္ေက်း႐ြာ ေရေလွာင္တမံကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(ကိုမန္)၏အရွိန္ႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈ မ်ားျဖစ္ပြား ခ်ိန္တြင္ သဘာဝေခ်ာင္းအား ေျမစာပုံမ်ား ပိတ္ဆို႔ခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္ေပၚေရကန္ (ေျမၿပိဳကန္) မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ ေနရၪၨရာေခ်ာင္းဖ်ားရွိ ဟန္ကင္႐ြာအနီး ေတာင္ေပၚေရ ကန္ (ေျမၿပိဳကန္) က်ိဳးေပါက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ သဲႏုန္းမ်ား ထပ္မံစီးဝင္မႈ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ တမံအတြင္း သဲႏုန္းႏွင့္ သစ္လုံးမ်ား ထပ္မံ ဝင္ေရာက္မႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တမံ၏ အထက္ဘက္ ၃ မိုင္ခြဲခန္႔အကြာတြင္ ႏုန္းဖမ္းဆည္တစ္ခု၊ ၁ မိုင္ခြဲခန္႔အကြာတြင္ သစ္လုံးကာတန္း (Long Boom) တစ္ခုတို႔ကို တည္ေဆာက္ ကာကြယ္ေပးထား ရပါေၾကာင္း၊ ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ုံႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသျဖင့္ စက္စမ္းသပ္လည္ပတ္ ရန္ ေရယူအေဆာက္အဦ၏ ေရဝင္လမ္းေၾကာင္း ပြင့္ေစရန္ သဲႏုန္းမ်ားႏွင့္ သစ္လုံးမ်ားကို နည္းစုံလမ္းစုံ ႏွင့္ တူးေဖာ္ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ေရဝင္လမ္းပြင့္သြားၿပီးေနာက္ ေရအားလၽွပ္စစ္ စက္႐ုံ စမ္းသပ္လည္ပတ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရး ႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာနအေနျဖင့္ ကေလးၿမိဳ႕မွ ရာဇၿဂိဳဟ္တမံကို 66 KV Single Circuit Transmission Line တည္ေဆာက္သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ေျဖၾကားခဲ့သည္။