ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူညီဖုိ႔ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိဟု CWON ဥကၠဌ ဆုိ

4

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ေရးမွာ  ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ကြန္ယက္ ဥကၠဌ Pi Sui Thluai Thang ကေျပာသည္။

ခ်င္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်င္းမီဒီယာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရး ဖိုရမ္တြင္ ယခုကဲ့သို႕ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကန္ပက္လက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမွ မိုင္ႏိုမီထန္းကလည္း “ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈကေတာ့ လံုး၀ သံုညပဲ။ ႏုိင္ငံေရး နဲ႕ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေတြမွာလည္း အရမ္းအားေနေနတုန္းပဲ” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ခ်င္းအက္ဥပေဒကိုလည္း စိစစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ စိစစ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း၊ အဓိက ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္မ်ားစြာသက္ဆုိင္ေၾကာင္း Pi Sui Thluai Thang ကေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူညီဖုိ႔ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိဟု CWON ဥကၠဌ ဆုိ

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ေရးမွာ  ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ကြန္ယက္ ဥကၠဌ Pi Sui Thluai Thang ကေျပာသည္။

ခ်င္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်င္းမီဒီယာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရး ဖိုရမ္တြင္ ယခုကဲ့သို႕ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကန္ပက္လက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမွ မိုင္ႏိုမီထန္းကလည္း “ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈကေတာ့ လံုး၀ သံုညပဲ။ ႏုိင္ငံေရး နဲ႕ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေတြမွာလည္း အရမ္းအားေနေနတုန္းပဲ” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ခ်င္းအက္ဥပေဒကိုလည္း စိစစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ စိစစ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း၊ အဓိက ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္မ်ားစြာသက္ဆုိင္ေၾကာင္း Pi Sui Thluai Thang ကေျပာသည္။