ခ်င္းပါတီ ပူးေပါင္းေရးဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းကုိ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ Chin Agency ရံုး၌ စတင္က်င္းပမည္

7

ခ်င္းပါတီမ်ား၏ ပူးေပါင္းေရးဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းကို ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းေအဂ်င္စီရံုး၌ စတင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အတြင္းေရးမႈး ဦးေအာင္လိန္းက ” ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခ်င္းပါတီအားလံုးကို ဖိတ္ထားတယ္။ အဓိကေတာ့ ဘယ္သူေတြပူးေပါင္းမလဲဆိုတာေဆြးေႏြးမယ္။ မပူးေပါင္းႏုိင္တဲ့သူက မဟာမိတ္အေနနဲ႕ ရပ္တည္မလဲေပါ့။ ေပါင္းႏုိင္တဲ့အဖြဲ႕ေကာ္မတီနဲ႕ မဟာမိတ္အေနနဲ႕ရပ္တည္သြားမယ့္ေကာ္မတီေတြဖြဲ႕မယ္။ ပူးေပါင္းမယ့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘယ္လုိပူးေပါင္းမလဲဆိုတာ ဆက္ေဆြးေႏြးမယ္” ဟုေျပာသည္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပသည့္ ပါတီညီလာခံထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ခ်င္းပါတီမ်ားပူး ေပါင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျခာက္လအတြင္း အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးသြားရန္ ဟုပါရွိခဲ့သည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီတို႕ အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းရန္အသင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်င္းအမည္သံုးပါတီအားလံုးပူးေပါင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေရွးရွဳလ်က္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ပါတီညီလာခံကို ေစာင့္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ေနရာမွ အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီတြင္ ခ်င္းပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ခြဲေ၀ေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မည္သည့္ပါတီကမွ ေဆြးေႏြးထားခဲ့သည့္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။