ကေလးၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုတြင္ အင္တာနက္လုိင္း တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္မည္မေသခ်ာေသး

5

 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ကြန္ျပဴတာ တကၠသုိလ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ အင္တာနက္လုိင္း တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္မည္မွာ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းကေျပာသည္။

ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းက ” တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုမွွာ Optical Fiber အင္တာနက္လုိင္းတပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္မည္မွာ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း” စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႕ေ၀ေက်ာ္၏ ေျမးျမန္းခ်က္ကိုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚသန္႕ေ၀ေက်ာ္မွ မိမိေဒသရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္စာသင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေရးကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသို႕ တင္ျပေပးရန္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တုိ႕တြင္ အင္တာနက္တပ္ ဆင္မႈမရွိေသးပဲ ကေလး၀ိဇာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္တြင္ သာအင္တာနက္လုိင္းတပ္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။