ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသည္ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

13

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)မွ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသည္ ခ်င္းအရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႕က ခ်င္းအရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ အသိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) မွျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းအရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ရွဳပ္ေထြးမႈမ်ား၊ နည္းလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ အေၾကာင္းၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ ( CNDJC) တြင္ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးတပ္ဦး (CNF) တို႕ႏွင့္အတူ ပူးတြဲဦးေဆာင္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပမ်ားတြင္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား( Public Consultation) ျပဳပ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ CNDJC ၏ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအဟုတ္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဟုတ္ေၾကာင္း ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။