ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားအားကာကြယ္ရန္Campaign ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ျပဳလုပ္

71

ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားအားကာကြယ္ရန္Campaignကို သိုင္ငင္းလမ္းခြဲႏွင့္ ထုတ္လိုင္လမ္းခြဲ(ေလထန္ကုန္း) တြင္တီးတိန္လူငယ္မ်ား ႏွင့္သစ္ေတာဌာနပူးေပါင္းၿပီးဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သိုင္ငင္းလမ္းခြဲသည္ ကေလး ႏွင့္ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါးၾကားသြားလာလ်က္ရိွသည့္ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား ဆံုရာလမ္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Campaign ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ခရီးသြားကားမ်ားႏွင့္ခရီးသည္မ်ားကို စတီကာႏွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကသည္။

Campaign ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မုန္ႏိုးက ” နွစ္ေနရာမွာလုပ္တာေပါ့။ လူငယ္အင္အား ၂၀ ေလာက္ရိွတယ္ ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခရီးသြားေတြကိုလည္း Survey ေကာက္တယ္။ရရိွခ်က္ေတြကို စာတမ္းလုပ္ၿပီး လႊတေတာ္နဲ႔အစိုးရကိုလည္းေပးပို႔သြားပါမယ္” ဟုေျပာသည္။

စတီကာတြင္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းပံုႏွင့္အတူ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားကိုကာကြယ္ပါဆိုသည့္စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ သေကၤတျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပင္ရွင္သန္ရန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေသခ်ာသျဖင့္ သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္သည့္အပင္ကိုကာကြယ္ရန္၊ ယခင္ကေတာင္ဇလပ္ပန္းအျဖဴမ်ားပင္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ဇလပ္ပင္အနီမ်ားကိုသာေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မီမကာကြယ္ပါကအနီလည္း ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္တြင္ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပါရိွသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားမွခ်င္းေတာင္၌သဘာ၀အေလ်ာက္တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္သာပြင့္သည့္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းကို အကိုင္းခ်ဳိးျခင္း၊ အပင္လိုက္ခုတ္ျခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ား လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားကလည္း ေခၚႏူးစုမ္ေတာင္တြင္ တက္ႂကြခ်ဳိးလူငယ္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေတာင္ဇလပ္ပန္းမခူးရန္ ေပၚစတာကပ္ campaign ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

+3