လူငယ္မ်ားေနေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကတိျပဳ

7

လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေနေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုုျဖစ္လာေအာင္ ၂၀၁၈ အတြင္း လူငယ္မ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ အထူး အာရံုုစိုုက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ  ႏွစ္သစ္တြင္ ကတိျပဳ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္းႀကီးခ်ဳပ္မွ အစိုးရအဖြဲ႕ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္မွစၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ ေထာက္ခံ ၀န္းရံမႈႏွင့္အတူ၊ ျပည္သူလူထုုႏွင့္ လက္တြဲလ်ွက္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတိုု႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဆုုတ္မနစ္၊ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလံုု႔လတိုု႔ျဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုုတ္လွ်က္ရွိသကဲ့သိုု႔၊ ယခုုေရာက္ရွိလာသည့္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္တြင္လည္း ဆထက္ထမ္းပိုုး ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းကတိျပဳခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ ႏွစ္သစ္မွစၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပမ်ား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္လာေစေရး၊ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းႏွင့္ တစ္ပိုုင္တႏိုုင္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္း၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေသာက္သံုုးေရ စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ား ပိုုမိုုတိုုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဆက္လက္ဦးစားေပးရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ဇလပ္ႏွင့္ ခ်င္းေတာင္ခ်ယ္ရီ၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္ႏွင့္ မ်က္ခံုုးျဖဴ ငွက္ျပာေျခာက္ စသည္တိုု႔အပါအ၀င္ ခ်င္းေတာင္မ်ားရွိ သစ္ေတာသယံဇာတႏွင့္ ရွားပါး သားငွက္တိရိစၦာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ခ်င္းတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရွားပါးဓေလ့အေမြအႏွစ္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အတူတကြ ေနထိုုင္ၾကသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ယံုုၾကည္မႈႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္မႈမ်ားကိုု ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကိုု ဆက္လက္ အားေပး ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား မွ်တေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ ဘက္မွ်ေသာပါ၀င္မႈ ဆက္လက္ခိုုင္မာေစေရး၊ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ခိုုင္မာ ေစေရး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအနည္းဆံုုးျပည္နယ္အဆင့္မွ အျမန္ဆံုုး လြန္ေျမာက္ ႏိုုင္ေရးတိုု႔အတြက္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။