ကေလးတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ရယူႏုိင္ၿပီ

7

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ကေလးတကၠသိုလ္၌ တက္ေရာက္ၿပီးစီးသူမ်ားအေနျဖင့္   ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႕မွစတင္ၿပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားယူရယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးတကၠသိုလ္ ဒသနိကဌာန လက္ေထာက္ကထိက ဆရာဗန္ႏြန္ဟမ္က “ဧကာဒသမအႀကိမ္ေျမာက္  ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕ကေန ၅ ရက္ေန႕အထိက်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ေလွ်ာက္လႊာကိုဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕(ၾကာသပေတးေန႕) ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ကေလးတကၠသိုလ္ သင္တန္းေရးရာဌာန ၌ ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေျခာက္လအတြင္းရိုက္ကူးထားသည့္ (ျမန္မာ/တုိင္းရင္းသား/အေနာက္တုိင္း) ၀တ္စံုမ်ားမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ၀တ္စံုျဖင့္ပါတ္စပို႕ပံု (၃) ပံုႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴႏွင့္အတူ ပူးတြဲလ်က္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မတိုင္မီ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သူမ်ားသည္ တက္ေရာက္ဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုပဲ အေ၀းေရာက္ ဘြဲ႕သာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးတကၠသိုလ္တြင္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ဆရာ/မေပါင္း ၃၀၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္သူ ၅ ေထာင္၀န္းက်င္ရွိသည္။