အလွည့္က်မႏဲြ႕စတမ္း

6

ေရးသားသူ – ေထာင္ထလ်န္ဆန္

ေအာက္စ္ဖုိ႔တကၠသုိလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပေရာဖက္ဆာတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံဖြား Nayef Al-Rodhan အဆုိအရ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆုိသည့္ Good Governance တြင္ ၀ိေသသလကၡဏာ (၈) ရပ္ ရွိသည္ဆုိ၏။ ယင္းအဆုိက ကမာၻ႕နုိင္ငံေပါင္းစုံက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုိအဂၤါရပ္(၈)ရပ္ထဲမွ အဆီအႏွစ္ (၄)ရပ္ကုိ ဤစာစုတြင္ အသားေပးေဆြးေႏြးလုိပါသည္။ အစုိးရတစ္ရပ္တြင္ ေလာကပါလတရားကို အေျခခံသည့္ ေက်ာသား /ရင္သား မခြဲျခားဘဲ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္အတူ တန္းတူညီမွ်မႈထြန္းကားျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္ ထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ားကုိ အစိုးရက က်င့္သုံးေစျခင္း၊ တာ၀န္ယူႏုိင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းဆုိသည့္ လကၡဏာ (၄) ရပ္ႏွင့္ ျပည့္စုံပါမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ျပည့္စုံသည္ဟု ဆုိစမွတ္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၀ိေသသလကၡဏာ (၈) ရပ္ထဲမွ အနည္းဆုံး အဆုိပါ (၄)ရပ္လုံး ျပည့္စုံေစျခင္းမတတ္ႏုိင္သည့္အစုိးရသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ အစုိးရဟု မွတ္ယူ၍မရေခ်။ ဖေရာဖက္ဆာ Nayef Al-Rodhan အဆိုအရ ဆုိးယုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ မည္သည့္စနစ္မွ် သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိဘဲ တုိင္းႏုိင္ငံကုိျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ ဖရုိဖရဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာလွ်င္ရွိသည္ဆုိ၏။ ဆုိးယုတ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားသည္ အစုိးရတစ္ဖြဲ႕လုံး၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးလည္ပတ္ရန္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုသဖြယ္ ရပ္တည္ေနမည္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ပညာသင္ယူေလ့လာခြင့္ၾကံဳၾကိဳက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသူ/သားမ်ားအတြက္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ လြပ္လပ္ခြင့္မ်ား ေဘာင္က်ဥ္းသြားျပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း ၾကပ္တည္းစျပဳလာေသာ္လည္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စတင္ဆုံးရံႈးေနရျပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတင္းစာမ်ားထဲတြင္ ေ၀ဖန္ခြင့္ရွိဆဲ၊ ခြင့္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံထက္ ဒီမုိကေရစီ၏အႏွစ္သာရမ်ားပုိမုိထြန္းကားခဲ့သည္ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္။ ျပည္သူလူထုမ်ာ၏ အသဲၾကားက မဲတျပားျဖင့္ ေသာင္ျပိဳကမ္းျပဳိအႏုိင္ရခဲ့သည့္ NLD ပါတီအစုိး ရဖြဲ႕လာခ်ိန္တြင္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ စစ္တပ္ကဦးေဆာင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ မဟာဘဲြ႕စာတမ္းျပဳစုရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေခါက္တု႔ံေခါက္ျပန္ ျပန္လာျပီး ႏွစ္ဖက္အစုိးရကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ/သားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳးိမ်ား၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္မ်ားကို သတင္းစာမ်ားမွ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့သည္။ ေမးခြန္းထုတ္လုိသည္မွာ ထုိင္းစစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ(ဒီမုိကေရစီထြန္းကားသည့္)  သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ထက္ပိုေကာင္းေနေသးသေလာ။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရမဟုတ္ဘဲ နန္းတက္လာသည့္ ဘုရင္သစ္ကုိပင္ ေ၀ဖန္ပုိင္ခြင့္ေပးထားဆဲျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားသည္မွာ Nayef Al-Rodhan ၏ စံႏႈန္းေပတံထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေလာကပါကတရားေပၚအေျခခံသည့္ လူထုအေပၚ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္တန္းတူညီမွ်မႈ၊ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိ႔သည္ ျမန္မာနုိင္ငံဒီမုိကေရစီထြန္းကားသည့္္ႏုိင္ငံထက္ ထုိင္းစစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ ပုိမိုထြန္းကားေနသည္မွာ အထူးပင္ ေျပာစရာမလုိေတာ့ေပ။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာမဟုတ္ဘဲ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရကုိ Case Study အျဖစ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ဤစံႏႈန္းေပတံမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံျပီး ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထြန္းကားေစရန္ ပင္မေသြးေၾကာမွာ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္သာလွ်င္ အဓိကက်သည္ဟု စာေရးသူယူဆပါသည္။ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားသည့္အစုိးရတြင္ မည္သည့္စနစ္ေကာင္းမွ်မထြန္းကားႏုိင္ေခ်။ စည္းစနစ္က်ေသာ စနစ္ေကာင္းမ်ား မထြန္းကားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ေမာင္းႏွင့္ရန္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈက အဓိကက်ေနေပမည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ကအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈအမ်ားဆုံးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းက  ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စစ္တမ္းလဲဆုိတာ ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ရပါမယ္။ အေျခအျမစ္ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕စစ္တမ္းဆုိရင္ကိစၥေတာ့မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ခ်င္ရုံသက္သက္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္စကားကုိကိုယ္တာ၀န္ျပန္ယူရပါလိမ့္မယ္” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ၀န္ၾကီး Salai Isaac Khen က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ The Chinland Post တြင္လည္း “ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ခ်င္းသတင္းမီဒီယာသမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဖုိ႔ေတာ့ သိပ္လုိလားဟန္မရွိေသာ္လည္း ေျမျပန္႔ကလာတဲ့ ပင္မမီဒီယာေတြကုိသာေတြ႔ခ်င္တယ္” ဟု စာေရးသူဖတ္ခဲ့ရသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါစကားမ်ားကုိေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ေျမျပန္႔ကလာၾကတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ေတြ႔ဆုံျခင္းကုိအထူးတလည္ကန္႔ကြက္ရန္မရွိ။ ခ်င္းျပည္နယ္၏အေျခအေနမ်ားကုိ ဗဟုိအစုိးရအထိ သတင္းမ်ား ယူေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ လက္ခံၾကိဳဆုိရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာၾကီးမ်ားကိုသာ ေတြ႔ဆုံျပီး ေဒသႏၱရ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိေတြ႔ဆုံလုိျခင္းမရွိဆုိသည့္ သတင္းသာ မွန္ကန္သည္ဆုိပါက ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရသည္ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိး သယ္ပုိးေရးအတြက္ ကုိယ့္အတြင္းသိအစင္းသိတေယာက္ထံ ကုိယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းရဲသည့္ သတၱိမရွိသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕အျဖစ္သာ စာေရးသူရႈျမင္ပါသည္။ “ကုိယ့္စကားကုိ တာ၀န္ျပန္ယူရလိမ့္မယ္”ဆုိသည့္ စကားသည္ ေနာက္ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သူကမွ် ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းမျပဳရဲေအာင္ ျပည္နယ္သူ/သားမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္သည့္စကားသက္သက္ဟု စာေရးသူသုံးသပ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္လည္း Chin World Media အုပ္စုကုိ ၀န္ၾကီး Salai Isaac Khen က ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ကုိယ္စား တရားစြဲမည္ဟု ဆင့္ေခၚခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိခဲ့သည္။ (ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ေျပလည္ၾကဟန္တူ ပါသည္။) ထု႔ိျပင္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ျပီးမၾကာခင္က Chin Media Network ႏွင့္ ၀န္ၾကီး Salai Isaac Khen တုိ႔ တြန္းတုိက္မိေၾကာင္း၊ ေငြးေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသူ UNDP အဖြဲ႔ထိ ၀န္ၾကီးက သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း The Chinland Post မွ အမည္မေဖာ္လုိသူတစ္ဦးထံမွ သတင္းၾကားခဲ့ရျပန္သည္။

အေျခအျမစ္ရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူခြင့္ကုိပိတ္ပင္လ်က္ ျခိမ္းေျခာက္တစ္လွည့္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိလည္း ႏွိပ္ကြပ္ရင္းတစ္လွည့္ အစိုးရယႏၱရားမ်ားကုိ လည္ပတ္ေစၾကသည္။ “ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကုိ ငါ့ရန္သူတစ္ေထာင္ႏွင့္စီးခ်င္းထုိးမွာထက္ ပုိေၾကာက္ရတယ္” ဟု ဟစ္တလာေျပာခဲ့ ဖူးသည့္စကားကုိ စာေရးသူအား ျပန္လည္အမွတ္ရမိေစသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေန၀င္းအေနျဖင့္လည္း ပထမဆုံး ႏွိပ္စက္ႏႈတ္ပိတ္ခဲ့သည္မ်ားမွာ သတင္းသမားမ်ားသာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရက သတိခ်ပ္ရပါ မည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအေၾကာင္းကို အစဥ္သျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေနေသာ Chin World Media ႏွင့္ The Chinland Post သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရက သတင္းမီဒီယာ မပါဘဲ အလုပ္လုပ္ေနသည္ဟု မွတ္ယူမည္ဆုိလွ်င္ေတာင္ မွားမည္မထင္။ သတင္းမီဒီယာမွ သတင္းထုတ္ေ၀ခြင့္ ျခိမ္းေျခာက္ပိတ္ပင္ျပီး အစုိးရတစ္ရပ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မည္ဆုိပါက စစ္အစုိးရေခတ္ႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်ျခားနားမည္မဟုတ္။ အက်င့္ပ်က္ခ် စားမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈသည္သာ အစုိးရတစ္ရပ္လုံး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အား ယႏၱရားျဖစ္ေနပါဦးမည္သာ။

“ခ်င္းျပည္သည္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈအမ်ားဆုံးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္” ဆုိသည့္ စကားကုိ CBCUSA မွ Rev. Dr. Thla Awr Bawi Hrin က ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံ အဆင့္ဆင့္ရွင္းလင္း တင္ျပသည့္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေ၀း၌ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ေရွ႕တြင္ ေျပာခဲ့သည့္ စကားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ Pu Zo Bawi ကျဖစ္ေစ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရတစ္ပါတီ ဥကၠဌ Pu Zo Zam ကျဖစ္ေစ အဂတိလုိက္စားမႈ ကုိ အသီးသီးဆက္ေျပာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စား အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ထုတ္ေျပာေ၀ဖန္ခဲ့သူမ်ား အနက္ အဆုိပါက ပုဂၢိဳလ္သုံးဦးသည္ အထင္ကရပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း” The Chinland Post တြင္ စာေရးသူဖတ္ရႈခဲ့ရသည္။   အဆုိပါ အထင္ကရပုဂၢဳိလ္မ်ားက ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအတြင္းမွာ လာဘ္စားေနတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ တာ၀န္ယူေစလုိသည့္စိတ္သေဘာထားျဖင့္ အမွန္တရားကို ဘယ္သူမ်က္နွာမွ်မေထာက္ဘဲ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကဟန္ရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံ့ဥေသွ်ာင္သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အလွမ္းမေ၀းေစဘဲ၊ ျပည္သူ႔အသံမ်ားကုိ နားစြင့္လ်က္ ျပည္သူမ်ားထံ ေထာက္ပံ့သင့္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့၊ ျပည္သူလူထု၏ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေဆးခါးၾကီးသဖြယ္မွီ၀ဲလ်က္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သင့္သည္ဟု စာေရးသူမွတ္ယူထားပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက ေၾကာက္လန္႔ေစျခင္းငွာ ျခိမ္းေျခာက္သည့္စကားမ်ား ေျပာဆုိျခင္း၊ နဂါးမွန္းသိေအာင္ အေမာက္ေထာင္ျပ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကုိ လူပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ေဇာလုိစိတ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္လူတန္းစားရွိေနေသာ အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ပိတ္ပင္လ်က္ သတင္းအေမွာင္ခ်ေနေသာ စစ္အစုိးရထက္ မည္သုိ႔မွ် ထူးျခားေကာင္းမြန္လာမည္မဟုတ္ေခ်။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အႏုိင္ရပါတီ  NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္သည္မွ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါတည္းသာ လုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ မီဒီယာသမ်ား၏ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္သာ (မလြဲမေရွာင္သာ) လုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု မွတ္တမ္း၀င္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရကာလ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာလတုိ၊ ကာလရွည္ ေဆာင္ရြက္မည့္္ လုပ္ငန္းမ်ား မည္သုိ႔ မည္ပုံ လ်ာထားသည္၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား မည္သည့္အဆင့္ေရာက္ေနျပီ စသည္တုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထုထံ ခ်ျပ ရန္အေကာင္းနည္းလမ္းမွာ သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္ျပီး ထုိမွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္းမရွိေခ်။ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ တက္လာေသာ ျပည္သူ႔အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ ခ်ျပရန္မွာ လုိအပ္လွသည္။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုအသံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရ နားစြင့္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထုထံတြင္ အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ခြင့္အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ရန္ ျပည္သူလူထုေရြး ေကာက္တင္ေျမာက္ ထားေသာ အစုိးရ မပိတ္ပင္သင့္ေခ်။

ေ၀ဖန္ခြင့္မဆုိထားႏွင့္ဦး သတင္းရယူခြင့္ကုိပါ ပိတ္ပင္ပါက ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရသည္ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် ျခားနားမႈရွိမည္မဟုတ္။ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္ေခ်မည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ စံႏႈန္းေပတံမ်ားႏွင့္လည္း လြန္စြာ ကြဲလြဲေနဦးမည္သာ။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာအစုိးရဟု ေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ လက္ရွိ NLD အစုိးရအာဏာ(၅)ႏွစ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးခ်ိန္ထိ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ အျမင့္ဆုံးျပည္နယ္စာရင္း ခ်ိတ္ေနဆဲဆုိပါက လက္ရွိအစုိးရအဖြဲ႔၏အဖြဲ႔၀င္တုိင္းက မိမိစကားကုိ တာ၀န္ယူျပီး မိမိတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားဟု ျပည္သူလူထုက သမုတ္ၾကမည္ဟု စာေရးသူလြန္စြာမွ ပူပန္မိပါေၾကာင္း ဤစာစုျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားထံ တင္ျပ အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။

 

(မွတ္ခ်က္ – စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္သည္)