၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမိတ္သာဟာရအစီအစဥ္ မတူပီတြင္ က်င္းပျပီးစီး

8

၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမိတ္သာဟာရအစီအစဥ္ မတူပီတြင္ က်င္းပျပီးစီး

Chin World
May 08, 2017
ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား တဦးႏွင့္တဦးအၾကားတြင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေစရန္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈခိုင္မာရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ႏွစ္စဥ္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေတြ႔ဆံုေလ့ရွိၾကရာ၊ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုမႈ အစီအစဥ္အား မတူပီျမိဳ႕တြင္ ဧျပီလ (၂၇) မွ ေမလ (၁) ရက္အထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
ဤ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား မိတ္သာဟာရအစီအစဥ္တြင္ အားကစားနည္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ မိတ္သာဟာရျပဳလုပ္ေလ့ရွိျပီး၊ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာငး္သား/သူမ်ားအား “၂၁ ရာစုပင္လံုႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္အေၾကာင္း”အား ေျပာၾကားရန္အတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ံုးအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ ခြင့္မျပဳခဲ့ဟုလည္း သိရသည္။
အားကစားမိတ္သာဟာရအစီအစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဘာလံုးႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေဘာ္လီေဘာအားကစားမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၊ ေဘာလံုး(က်ား)တြင္ ကန္ပက္လက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပထမဆုရရွိခဲ့ကာ၊ ဟားခါးေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေဘာ္လီေဘာ(မ) တြင္ ထန္တလန္ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ပထမႏွင့္ မတူပီေက်ာင္းသူမ်ားမွ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
“Mister & Miss” အတြက္မူ ေက်ာင္းသားမ်ားတြက္ ဟားခါးေက်ာင္းသားမွ ပထမဆု၊ ဖလမ္းေက်ာင္းသားမွ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့ျပီး၊ Miss အတြက္မူ မတူပီေက်ာင္းသူမွ ပထမဆု၊ ဖလမ္းေက်ာင္းသူမွ ဒုတိယဆုႏွင့္ မီဇိုေက်ာင္းသူမွ တတိယဆုရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား မိတ္သာဟာရအစီအစဥ္၏ King အျဖစ္ ကန္ပက္လက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္၊ Queen အျဖစ္ ဖလမ္းေက်ာင္းသူတို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္ဟု CUSF ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ Salai Za Cung Hnin မွေျပာသည္။
၁၉၉၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ရာတြင္ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ Chin University Student Fellowship (CUSF) အား ၁၉၉၈ တြင္ ဖလမ္း၊ ဟားခါးႏွင့္ တီးတိန္ေက်ာင္းသားမွ ဖြဲ႔စည္းကာ မိတ္သာဟာရအစီအစဥ္အား အစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အႏွံ႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ပါ၀င္လာကာ ၁၉ ၾကိမ္တိုင္ျပဳလုပ္လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ CUSF အစီအစဥ္သို႔ ခ်င္းေက်ာင္းသား ၅၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု CUSF ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ CUSF အစီအစဥ္အား ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး၊ လာမည့္ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား မိတ္သာဟာရအစီအစဥ္ကို ဖလမ္းျမိဳ႕တြင္ က်ငး္ပၾကမည္ဟုလည္း သိရသည္။