ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူေနရာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ NLD မွ အႏိုင္ရရွိ

5

ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူေနရာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ NLD မွ အႏိုင္ရရွိ

Chin World

April 01, 2017

ယေန႔ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး၌ (၁၉) ေနရာက်င္းပခဲ့ရာ၊ ဒုသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ေနရာအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္ (၃) အတြက္ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၃) ဦးယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရာ၊ NLD ပါတီမွ Pu Bawi Khing မွ လူထုမဲ ၈၆၈၃ ျဖင့္ အႏိုင္ရေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အႏိုင္ရရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သစ္ Pu Bawi Khing အား စာဖတ္သူတို႔ႏွင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း မိတ္ဆက္ရပါသည္။

Pu Bawi Khing (ဦးေဘြခင္း) သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္ Tluangram ရြာ၌ ၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့၍ လက္ရွိတြင္ အသက္ (၇၁) ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားမွာ Pu Hnom Hrang ႏွင့္ Pi Par Kil တို႔ျဖစ္သည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းအား ထန္တလန္ျမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Pune ျမိဳ႕ရွိ South-East Asia Bible Correspondence ေက်ာင္းတြင္ Senior English Bible Course ကို တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၆၅ တြင္ျပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၅-၆၆ တြင္ မႏၱေလးစိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္းတြင္ တႏွစ္ပညာသင္သင္ယူခဲ့ျပီး၊ ယင္းေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ Field Coordinator အျဖစ္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၇၀-၇၄ အထိ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ထမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၇၅ တြင္ ျမိဳ႕နယ္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၇ တြင္ ထန္တလန္သို႔ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀-၈၃ အထိ ဖလမ္း၊ ၁၉၈၄-၈၆ အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကေလး၀ျမိဳ႕တြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ပင္စင္ယူခဲ့သည္။ ပင္စင္ယူျပီးေနာက္ Food and Agriculture Organization (FAO) ၌ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၈-၂၀၁၀ အထိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ UNDP ရံုး၌လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ပင္စင္ယူျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးျမိဳ႕ရွိ Amos Theological College မွ B.Th ဓမၼပညာဘြဲ႔ရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Judson International Seminary မွ M.A ရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀-၂၀၁၂ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၌လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ NLD ပါတီသို႔၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ပါတီ၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌလည္း ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီ၏ Central Committee အဖြဲ႔၀င္လည္း ျဖစ္သည္။