ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံး တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိမည့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူ/ သား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

5
ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံး တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိမည့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူ/ သား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ
Mai Bawi Than Par
Chin World
March 03, 2017
၂၀၁၆-၁၇ ခုနွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္ျပည္နယ္လုံး တကၠသုိလ္ ၀င္တန္းေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသူ/ သား စုစုေပါင္း (၁၁၃၆၄) ဦး ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးမွ သိရသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ဦးေရမွာ “ဟားခါးက ၂၀၇၆၊    က်ား ၈၃၆   မ ၁၂၄၀၊ တန္တလန္ ၃၄၄ ၊    က်ား  ၁၅၀    မ   ၁၉၄၊ ဖလမ္း ၁၁၉၂၊  က်ား  ၄၇၀ မ ၇၂၂၊ တီးတိန္ ၁၉၂၈   က်ား ၆၇၉  မ  ၁၂၄၉၊ တြန္းဇံ ၅၂၃  က်ား ၂၀၃  မ ၃၂၀၊ မင္းတပ္ ၁၂၁၉   က်ား ၅၂၀  မ ၆၉၉၊ မတူပိီ ၁၄၃၇     က်ား  ၅၈၅   မ  ၈၅၂၊ ကန္ပလက္ ၆၉၃       က်ား ၃၂၃   မ ၃၇၀၊ ပလက္၀ ၁၉၅၂    က်ား    ၉၇၈   မ  ၉၇၄ ရွိပါတယ္” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံ စာရင္း (၂) ဦးပါးကုန္က ေျပာသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမွာ ၀ိဇၹာ ဘာသာအတြဲ (၇) ကုိ သင္ၾကားသူ ပုိမုိမ်ားသည္ ေျပာသည္။
၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေျဖဆိုသူေပါင္း (၉၆၄၆) ဦးရွိရာ ေအာင္ျမင္သူ ၁၄၁၄ ဦးျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ ၁၄.၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္မူ ေျဖဆိုသူေပါင္း (၉၆၃၈) ဦးရွိျပီး၊ ၁၇၂၀ ဦးေအာင္ျမင္ကာ ၁၇.၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္သည္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျပည္နယ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္လိုလို ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအနက္ မြန္ျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းအေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေလ့ရွိျပီး၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၃၉.၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေျဖဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။