၀န္ၾကီးဌာနေပါင္းစံု ေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပြဲ၌ ခ်င္းကစားသမားမ်ားမွ ေရႊ (၂)၊ ေငြ (၁) ရရွိႏိုင္ခဲ့

7
၀န္ၾကီးဌာနေပါင္းစံု ေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပြဲ၌ ခ်င္းကစားသမားမ်ားမွ ေရႊ (၂)၊ ေငြ (၁) ရရွိႏိုင္ခဲ့
Chin World
February 24, 2017

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၁-၂၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ က်င္းပခဲ့ေသာ (၆၂) ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားတံခြန္စိုက္ (၀န္ၾကီးဌာနေပါင္းစံု) ေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပြဲ၌ ခ်င္းအားကစားသမားမ်ားမွ ေရႊ (၂) ခုႏွင့္ ေငြ (၁) ခုတို႔အား ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အားကိုယ္စားျပဳကာ ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ Salai Lal Dan Mawi မွ သံလံုးပစ္ႏွင့္ သံျပားပစ္တို႔တြင္ ေရႊ (၁) ခုစီႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနအား ကိုယ္စားျပဳေသာ ေပါင္ထန္းလ်န္မွ ေငြတံဆိပ္ (၁) ခုတို႔အား ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေပါင္ထန္းလ်န္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္သည္ဟု သိရကာ၊ ေရႊတံဆိပ္ ႏွစ္ဆုရွင္ ဆလိုင္းလားလ္ဒန္ေမႊးသည္ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္၊ Dawn ရြာမွ ျဖစ္သည္။
ဆလိုင္းလားလ္ဒန္ေမႊးမွ “ဒီ၀န္ၾကီးဌာနျပိဳင္ပြဲက ေျပးခုန္ပစ္မွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျမင့္ဆံုးျပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ဆီးဂိမ္းစ္မွာ လက္ေရြးစင္အသင္းမွာ ပါႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ၾကိဳးစားျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ေနပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ဆလိုင္းလားလ္ဒန္ေမႊးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေငြတံဆိပ္တခုဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ ယင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ (၉) ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွလူငယ္ ေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပြဲ၌ သံျပားပစ္ျဖင့္ ေငြတံဆိပ္ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အား ကိုယ္စားျပဳကာ ေရႊ (၅) ခုႏွင့္ ေငြ (၁) ခုတို႔အား ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ျပီးသူျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ၂၀၁၁ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္၌ သံလံုးပစ္ျဖင့္ ေရႊ (၁) ခု၊ ၂၀၁၄ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အလြတ္တန္းေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပြဲ၌ သံလံုးပစ္ႏွင့္ သံျပားပစ္တို႔တြင္ ေရႊ (၁) ခုစီႏွင့္ ၂၀၁၆ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အလြတ္တန္းေျပးခုန္ပစ္၌ သံလံုးပစ္ႏွင့္ သံျပားပစ္တြင္ ေရႊ (၁) ခုစီႏွင့္ ၂၀၁၅ အမ်ိဳးသားအားကစားပြဲေတာ္၌ သံျပားပစ္တြင္ ေငြတံဆိပ္ (၁) ခုတို႔အား ဆြတ္ခူးႏိုင္ျပီးသူျဖစ္သည္။