ရိဒ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ကာလတူ ယခင္ႏွစ္ထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္ တိုးလာ

11

img_20150612_155333

ဆလိုင္းလာလ္ႏြန္အုပ္

ခ်င္းျပည္နယ္ ရိဒ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ကာလတူ ယခင္ႏွစ္ထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ သန္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ပိုမိုတိုးတက္လာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅ ဒသမ ၁၈၀ ျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀ ဒသမ ၄၃၀၊ သြင္းကုန္ပမာဏမွာ ေဒၚလာ သန္း ၁၅ ဒသမ ၁၈၀ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္အထိ ရိဒ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၆၉၆ သန္းျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၀၆၃ သန္း၊ သြင္းကုန္ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆၃၃ သန္းျဖစ္သည္။