Infrastructuresအဆင့္အေတြးကိုေက်ာ္လြန္ေစခ်င္(ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ရက္ ေပါင္း ၂၀၀ သံုးသပ္ခ်က္)

10

14199259_1795475747353671_4211709772359816229_n

ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ (CNDP)

အစိုးရရက္ေပါင္း ၁၀၀ စီမံကိန္း (100 Days Honeymoon) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုစဥ္ကကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္ခ်က္ သိပ္ၿပီးမျပဳလိုခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာရာစုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္အတြင္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ သည္ မေျပာပေလာက္သလို logic လည္းမက်ဟု ယူဆခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္။ သို႔ေသာ္ အခုဆိုရက္ေပါင္း ၂၀၀ (အစိုးရသက္တမ္း ၅ႏွစ္၏ ၁၀ပံု ၁ပံု)ျပည့္ၿပီးျဖစ္သည္ကတေၾကာင္း၊ Mizzima TV Dialogue မွာခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကိစၥ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အခ်က္မ်ား တ၀က္တပ်က္ ျဖစ္ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္အခုလို ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သံုးသပ္အၾကံျပဳျခင္းဟုယူဆေစလိုပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ အားသာခ်က္

ထင္သာျမင္သာရိွေသာသူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပၾကည့္လွ်င္ –
(က) က်ီခါးၿမိဳ႕ကလြဲလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ(assessment)၊ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ၊ လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဲ၊
(ခ) ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အရင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနေသာ ေရ၊မီး၊လမ္း၊ေက်ာင္း၊ေဆးရံုစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(၃) ၀န္ႀကီးဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အခ်က္ (၂၂) ခ်က္ပါ (SME) ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း၊ CBT ေခၚ Community Based Tourism လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားစံနမူနာယူေလာက္ေဆာင္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း… စသည္မ်ားကိုေတြ႔ရပါမည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား
ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၆လေက်ာ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခ်ိဳ႕အားနည္းခ်က္ဟု မိမိယူဆသည့္ အပိုင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္ –

(က) အိမ္ေျခ ၃၆၀ခန႔္ရိွေသာဘြာလ္ပီးရြာကို ေျမတူးစက္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း။ အစိုးရ၏ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ “တရားမ၀င္ျခင္း၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းျဖစ္ျခင္း၊ ေျမကြက္မ်ားကိုတစ္ခ်ိဳ႕ပြဲစားမ်ားက မတရား ေရာင္းေ၀ျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ႀကံဳတဲ့သူမ်ားမျဖစ္ျခင္း” စသည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူ႔တို႔အေနျဖင့္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကို မစဥ္းစားခဲ့ဘူးထင္ပါသည္ – ၎မွာ “ဤရြာတည္ရိွျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အက်ိဳးလား၊ အဆိုးလား” ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အေျဖမွာ “အလြန္အက်ိဳးရိွ”သည္။ အေၾကာင္းမွာလူဦးေရနည္းပါးေသာခ်င္းျပည္နယ္ လူဦးေရတိုးမည္။ အလားတူရြာမ်ိဳးကိုစစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားနယ္စပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပားတည္ျခင္းအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အဆင္ေျပေစမည့္အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္သားမ်ားေျမျပန္႔ေျပာင္းေရြ႕မႈ ေလွ်ာ့နည္းေစမွာလည္း ျဖစ္သည္။ အခုဆိုေျမျပန္႔ေရာက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားေတာင္ ကိုယ့္ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း၀င္လာေနၾကတာ- ဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲ။ ဘြာလ္ပီးရြာတည္ရိွျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရကမည္သည့္ႏွစ္နာခ်က္ရိွသလဲ။ သစ္ေတာ(သစ္ပင္)ထက္ လူေနထိုင္ဖို႔ကပိုအေရးမႀကီးဘူးလား။ အဲဒီေဒသမွာလူႏွစ္ဦးသံုးဦးက ျခံရိွသည္ဆိုလွ်င္ လိုအပ္သလိုနစ္နာေၾကးေပးရမည့္ကိစၥပါ။ ဥပေဒဆိုသည္မွာလူသား/ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးျပဳဖို႔လူေတြကေရးဆြဲျပ႒န္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘြာလ္ပီးရြာကို ဥပေဒေဘာင္္၀င္ေအာင္ အစိုးရကလုပ္ေပးခဲ့ဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္၊ ဖ်က္ဆီးဖို႔မဟုတ္ခဲ့ပါ။

(ခ) ခ်င္းမီဒီယာမ်ားကိုတရားစြဲမည္ဆိုသည္အထိကိုင္တြယ္မႈ။ မီဇိုးရမ္းျပည္နယ္မွာဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရကမီဒီယာ(အပါ၀င္ လူငယ္အဖြဲ႔ စသည့္ CSO/CBO) မ်ားကိုဘ႑ာေငြမ်ားျပင္ ေထာက္ပံ့မႈရိွသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ကူညီမႈမျပဳရံုမကသူ႔ကို ေ၀ဖန္သည့္ မီဒီယာမ်ားကိုသတိေပးမႈမ်ားပင္ လုပ္ေဆာင္မႈရိွသည္။ မီဒီယာသည္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေ၀ဖန္ခြင့္ရိွသည္ (ႏိုင္ငံေတာ္လႈိ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး အေသေရဖ်က္မႈမွ လြဲ၍)။ မီဒီယာေရးသားခ်က္မွားလွ်င္ ရွင္းလင္းခ်က္၊ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ႏိုင္ပါသည္၊ လုပ္ခိုင္းလို႔ရပါသည္။ ဥပမာ – ခ်င္း၀ါလ္းဂ်ာနယ္က ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဘာသာေရး ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈအေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္သည္ မွားေကာင္းမွားႏိုင္ပါသည္ (စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ထို Editorial ေရးသားခ်က္ကိုမၾကိဳက္ေပ)။ သို႔ေသာ္ အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈမ်ားမွလြဲ၍ ထိုမီဒီယာကိုအစိုးရက သူ႔ရဲ့ယႏၱရားအသံုးျပဳ၍ ဖိအားေပးျခိမ္းေျခာက္၊ ေတာင္းပန္ခိုင္းျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ရေပ။ အကယ္၍ ထိုေဆာင္းပါး(Editorial) စာသားကိုသေဘာမက်လွ်င္၊ ခံယူခ်က္မတူလွ်င္ကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းခ်က္၊ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို မီဒီယာနည္းျဖင့္ (ျပန္ၾကားေရးမွတဆင့္?) လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) ဘာသာေရးကိစၥ။ ခ်င္းျပည္နယ္နယ္မွာခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ၈၅%ေက်ာ္ရိွသည္ဆိုေသာ္လည္း Laipian ဘာသာအပါ၀င္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေပါင္း(၆)ခုရိွပါသည္။ အစိုးအဖြဲ႔၀င္ (၈ဦးရိွသည္)သည္ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရိွေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ဘာသာေရးအရ မတူူကြဲျပားေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ယခုကဲ့သို႔ ခ်င္းအားလံုးေသြးစည္းညီညြတ္ေရးႏွင့္ ယံုၾကည့္မႈတည္ေဆာက္သည့္အခ်ိန္ကာလမွာ အစိုရ/ႏိုင္ငံေတာ္ ယႏၱရား (State Mechanism) ကို ဘာသာေရးႏွင့္ မေရာစပ္မိဖို႔ အထူးလိုအပ္သည္။ ဥပမာ- ျပည္နယ္အစိုးရအေဆာက္အဦအတြင္းႏွင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားမွာခရစ္ယာန္ဘာသာအရဆုေတာင္းအစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး)။ NCA အပုိဒ္ (၁)အပိုဒ္ခြဲ(င)ရိွ “ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးေရာယွက္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ရန္…” ဆိုသည့္ Secularism အခ်က္ကိုေလးစားရမည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ ယႏၱရား ႏွင့္ ဗုဒၵဘာသာကိုေရာယွက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကိုလူနည္းစု ဘာသာ၀င္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ခဲ့သည္ကိုမေမ့သင့္ေပ။ ခရစ္ေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ (Matthew 7:12) အတိုင္းျဖစ္သင့္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ယင္းတို႔ထက္လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈမရိွေသးေသာအပိုင္းမ်ားကိုသာလက္ေတြ႔က်က်၊ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဥပမာ – ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊နယ္ေျမ၊ အေဆာက္အအံုအားလံုး (၂၀၀၀ခန္႔ရိွရာတစ္ေက်ာင္းမွ သာသနာပိုင္၊ေျမ၊အေဆာက္အဦဆိုင္ရာအရမွတ္ပံုတင္မရိွ) ကို မွတ္ပံုတင္ေပးသင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကုိ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎ကို ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အျဖစ္လႊဲအပ္ၿပီးၿပီ။ ထို႔ျပင္ ဗဟိုမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္လို႔ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲရာထူးႏွင့္ ဘ႑ာေငြအမ်ားစုကို သူတို႔က ရယူထားသကဲ့သို႔ ခ်င္းျပည္နယ္မွာလဲ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ထဲက ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြကိုလည္းဗဟိုမွာကဲ့သို႔ အခ်ိဳးက် ခြဲေ၀ေစသင့္သည္။

ျခံဳငံုသံုးသပ္/အၾကံျပဳခ်က္ — ေဆးမီွးတိုကုထံုးကိုစြန္႔လႊတ္ခဲ့သင့္ၿပီ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လူမႈ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား၏ မီဒီယာအင္တာဗ်ဴး၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အစိုးရ၏ Facebook Page ကို ကၽြန္ေတာ္ အားလံုးနီးပါးေလ့လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုမီဒီယာကလာမည့္ ၅ႏွစ္အတြင္းခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရိွပါသလဲေမးရာမွာ သူေျဖၾကားခ်က္မ်ားအားလံုးမွာလမ္း၊ မီး၊ ေရ၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုအျပင္မေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ျပည္နယ္အစိုးရေနျဖင့္ Infrastructure မွလြဲ၍ အျခားက႑စံု ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားကို ယေန႔အထိလူထုသိေအာင္ ခ်ျပျခင္း(address)မရိွေသးေပ(စည္ပင္၀န္ႀကီးဌာန၏ SME, CBT, Trade, Hydro-electric အစီအစဥ္ မွလြဲ၍)။ Infrastructure သည္ အေရးမႀကီးဟုမဆိုလို။ ပထမလုပ္ရမည့္အေရးႀကီးဆံုးပါ။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ “ကႀကီး၊ခခြဲ” အဆင့္မွ်သာျဖစ္သည္။ အားလံုးအသိ။ ဘယ္အစိုးရမဆိုလုပ္ႏိုင္သည့္၊ လုပ္ရမည့္အရာ compulsoryျဖစ္သည္။
အခ်ိန္ေစာေသးလို႔ဆိုရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး Agenda အေနနဲ႔ ဤက႑၊ ဤက႑ကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔စီစဥ္ထားေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္သင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ –
– ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ (၇၃%)ကို ၅ႏွစ္သက္တမ္းမွာဘယ္ေလာက္ ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရး (ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ Stakeholders မ်ားစုစည္း၍ Master Plan ဆြဲမည္၊ ႀကိဳးပမ္းမည္၊ 50%အထိလားစသည္ျဖင့္။
– ဘာသာေရးကိစၥ၊ လြတ္လပ္မႈရိွေရး၊ မွတ္ပံုတင္မ်ားအားလံုးရရိွေရး၊ ခ်ည္ေႏွာင္မႈအားလံုးေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္၊
– ပညာေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၀တန္း ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္သည့္ record ဆိုးကေန ဘယ္လိုရုန္းထြက္မလဲ၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျခခံသင္ၾကားေရး၊ Scholarship အစီအစဥ္ရရိွေရးက႑စံု ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ Holistic အစီအစဥ္
– မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးကိစၥ၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး၊ Rehabilitation program?
– လူငယ္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေျမွာက္ေရး၊ လူငယ္မူ၀ါဒႏွင့္ လူငယ္ျမွင့္တင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရး၊ သူတို႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အစိုးရကဘ႑ာေငြလည္းလ်ာထားရမွာေပါ့၊လုပ္ေပးမည့္အပိုင္းႏွင့္ အနာဂတ္မွာသူတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အပိုင္းကိုခ်ျပရမွာ။
– ယဥ္ေက်းမႈ/ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ေျမကိစၥ၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ identity (အမွတ္လကၡဏာ) ျဖစ္ေသာဤအခ်က္မ်ားကိုပေပ်ာက္ ရံႈးဆံုးနစ္နာမႈမရိွေစေရးႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမႈအဆင့္ကိုေဖာ္ျပ (address) ရမည္။ခ်င္းျပည္နယ္နယ္နိမိတ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရးကိစၥအတြက္လည္း တာ၀န္အရိွဆံုးမဟုတ္ေလာ။
– ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္မႈ၊ Refugee ကိစၥ၊ ျပည္ပေရာက္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား (သံုးသိန္းခန္႔ရိွ) ႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္းဆက္ဆံေရး (Brain-drain and Brain-gain)၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျပည္တြင္းျပန္လာေရး (Repatriation or/and Brain-gain)
– အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ “ႀကိဳးပမ္းမည္” ဆိုရံုျဖင့္ မၿပီးပါ။ ျပည္နယ္အဆင့္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရမည္။ အင္ဒိုနီးရွားလိုေကာ္မရွင္ဖြဲ႔မွာလား၊ ဘယ္လို ဗ်ဴဟာသံုးမွာလဲ။
– နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး။ ျပည္နယ္တြင္းေတာင္ပိုင္းအစြန္ႏွင့္ ေျမွာက္ပိုင္းအစြန္မွာရိွသည့္ အစိုးရအသိအမွတ္မျပဳသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔(သူပုန္) မ်ားအေရးႏွင့္ အိႏိၵယနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး
– စသည္ျဖင့္…

နိဂုံုးခ်ဳပ္
အထက္ကအႀကံျပဳခ်က္ထဲမွာတစ္ခ်ိဳ႕ေတြမွာအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ (ဇယား ၂) ေဘာင္ျပင္ပေရာက္သြားေကာင္းေရာက္သြားပါလိမ့္မည္။ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ျပည္နယ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ vision/mission ကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရမည္။ Think Big ေပါ့။ ယင္းအထဲက ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လက္ရိွ ဘ႑ေငြႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရလုပ္ႏိုင္သည့္အပိုင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကို ေနာက္ေနာင္မွာလုပ္ရမွာပါ။ ထို႔သို႔ အေျခခံဥပေဒကကန္႔သတ္သည့္အပိုင္းကို လာမည့္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မွာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့။
အရင္ စစ္အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို လက္ရိွအေနအထားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ကိုသာ အာရံုစိုက္ၿပီးအိုးေပါက္သည့္ေနရာကိုသာ လိုက္ဖာေနရသည့္ စစ္ကာလစီးပြားေရး(wartime economcy) တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆးမီးတိုကုစားနည္းစနစ္ကိုေက်ာ္လႊားဖို႔လည္းအခ်ိန္တန္ၿပီ။