က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ကို “ဝ”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးပါက နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရးကာကြယ္ေရးတာဝန္ယူမည္ဟု “ဝ”ပါတီေတာင္းဆို

10

wa

က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ကို “ဝ”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးပါက နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရးကာကြယ္ေရးတာဝန္ယူမည္ဟု ဝအမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီက စက္တင္ဘာ ၂ တြင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

” “၀”တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု သည္ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ လူမ်ိဳးျဖစ္သကဲ့သို႔ သမိုင္း အစဥ္အလာရွိေသာ လူမ်ိဳးစုျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု၀င္ျပည္နယ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္ အခ်င္း(၇)ခ်က္ႏွင့္လည္း ျပည့္မီသည့္အတြက္ လက္ရွိ “၀”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း(၆)ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ “၀”ဘုရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခါင္းခ်ခဲ့သည့္ က်ိဳင္းတံု နယ္ ေျမေဒသ(၁၀)ျမိဳ႕နယ္ကို ျပည္ေထာင္စု၀င္ “၀”ျပည္နယ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ အသိအမွတ္ ျပဳေပးႏုိင္ပါရန္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံု ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္မေပ်ာက္ မပ်က္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရပါက နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္လံုး လံုျခံဳေရး ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို “၀” ျပည္နယ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မွ ဗဟို အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေက်ပြန္စြာ တာ၀န္ယူ ထမ္းရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း” ၀အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီမွ ဦးညီနပ္ကေျပာသည္။