ကေလး၊တမူးအပါအဝင္ ခရိုင္ ရွစ္ခုေပါင္း၍ ရွမ္းနီျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ေတာင္းဆို

15

Sai Hti Aung

ကေလး၊ တမူးအပါအဝင္ ခရိုင္ရွစ္ခုေပါင္း၍ တုိင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယေန႔တြင္ တုိင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“သမိုင္း အစဥ္အဆက္က ဓားမဦးခ် ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းနီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိၾကမၼာ မိမိ ဖန္တီးရန္အတြက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမလတ္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေခၚ) ရွမ္းနီ ျပည္နယ္ ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ရွမ္းနီလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားျဖစ္ သည့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညႇင္း၊ ဗန္းေမာ္၊ ခႏၱီး၊ တမူး၊ ကေလး၊ ေမာ္လိုက္၊ ကသာ စသည့္ ခရိုင္မ်ားကို စုေပါင္းၿပီး ရွမ္းနီျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပလုိပါတယ္။ မိမိတို႔ ရွမ္းနီပါတီ အေန ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တန္းတူေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အေနျဖင့္ တန္းတူ ညီတူ ရရွိခံစား ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးၾက သည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားကို ေလ့လာ သည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ အျပင္ ျပည္နယ္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ား အတြက္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားမူေဘာင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းလိုင္ပါတီအေနျဖင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ ငံ ေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပည္နယ္သစ္မ်ား မူေဘာင္ကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိး(၁၃၅)မ်ဳိးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး မိမိတို႔ရွမ္းနီလူမ်ဳိးအမည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က တရား၀င္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းပါတယ္” ဟုတိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးပါတီမွ စိုင္းေဌးေအာင္ ကေျပာသည္။

ralkap 1

တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးေဇာ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအလြန္အကၽြံေတာင္းဆိုေနျခင္း၊ တရားမဝင္ရယူထားသည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုေနျခင္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိကေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းမွန္ကန္စြာေလွ်ာက္လွမ္းသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးသည္။