ပန္းေဂၚဖီစိမ္းစားျခင္းျဖင့္ အသည္းပ်က္စီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး အသည္းကင္ဆာကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္

6
Broccoli

Broccoli

သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းကို (၃) ႀကိမ္မွ (၅) ႀကိမ္အထိ စားေပးျခင္းသည္ ကင္ဆာအႏၲရာယ္ကို တိုးေစေသာ အသည္းပ်က္စီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္အျပင္ အသည္းကင္ဆာအႏၲရာယ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္ဟု အေမရိကန္သုေတသနအသစ္ တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

အသည္းကင္ဆာအႏၲရာယ္ကို တုိးေစၿပီး အသည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အသည္းအဆီဖံုးမႈကို သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းအႀကိမ္အခ်ိဳ႕စားေပးျခင္းျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အီလီႏိြဳက္တကၠသိုလ္သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းသည္ ရင္သားကင္ဆာ၊ သုက္ရည္ဂလင္း ကင္ဆာႏွင့္ အူမကင္ဆာအပါအဝင္ ကင္ဆာေရာဂါအႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္အျပင္ အသည္းပ်က္စီးမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္  ႂကြက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းပါေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စားေသာက္မႈပံုစံ၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းမပါေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စားေသာက္မႈပံုစံ၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းပါေသာ အဆီႏွင့္ အခ်ိဳမ်ားသည့္ အေနာက္တုိင္းစားေသာက္မႈပံုစံႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းမပါေသာ အဆီႏွင့္ အခ်ိဳမ်ားသည့္ အေနာက္တုိင္းစားေသာက္မႈပံုုစံတို႔ျဖင့္ ႂကြက္မ်ားအား အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

အဆီႏွင့္ အခ်ိဳမ်ားသည့္အေနာက္တိုင္းစားေသာက္မႈပံုစံျဖင့္ စားေသာက္ရေသာ ႂကြက္မ်ား၏ အသည္းမ်ားတြင္ ပိုႀကီးေသာ ကင္ဆာအဖုမ်ားရွိေနေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏စားေသာက္မႈပံုစံထဲသို႔ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း ေပါင္းထည့္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယင္းကင္ဆာအဖု အေရအတြက္မွာ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ႂကြက္မ်ား၏စားေသာက္မႈပံုစံထဲသို႔ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းေပါင္းထည့္လိုက္ေသာအခါ ႂကြက္မ်ား၏ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္မွာ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အသည္းမွာ ပိုမိုက်န္းမာလာသည္ဟု သုေတသနအဖြဲ႕က ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ား၏စားေသာက္မႈတြင္ ပန္း ေဂၚဖီစိမ္းထည့္စားျခင္းျဖင့္ ပိုမိုက်န္းမာႏုိင္ေစသည္ဟု သုေတသနအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

Ref: UPI