ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏွလံုးကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္

5
Heart

Heart

ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲအေျခအေနမ်ားတြင္ အလြန္စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ႏွလံုးကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအ သစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

ဝမ္းနည္းပူေဆြးျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရင္ဘတ္နာ က်င္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴမရျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါထျခင္း၊ ႏွလံုးလုပ္ ေဆာင္ခ်က္ရပ္တန္႔ျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယခင္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားက အသည္းကြဲေရာဂါ (သို႔မဟုတ္)Takotsubo ေရာဂါအျဖစ္ ေခၚေဝၚၾကသည္။

ယင္းေရာဂါသည္ ႏွလံုးႂကြက္သားမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေခတၱအား နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။

ႂကြက္သားမ်ား ႐ုတ္တရက္အားနည္းေသာေၾကာင့္ ႏွလံုး၏ အဓိက ေသြးလႊတ္ခန္းျဖစ္သည့္ ဘယ္ဘက္ေသြးလႊတ္ခန္း၏ ေအာက္ေျခ ေဖာင္းကားထြက္လာကာ ေသြးမ်ား ေကာင္းစြာမထုတ္လႊတ္ ေတာ့ေပ။

ယခုေလ့လာမႈအသစ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုႀကံဳ ေတြ႕ၿပီးေနာက္ ႏွလံုးျပႆနာကို လူအနည္းငယ္သာ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ ေၾကာင္း ပထမဆံုးေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သုေတသီမ်ားက ယင္း အေျခအေနကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွလံုးေရာဂါဟု အမည္ ေပးထားသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္စရာအျဖစ္အပ်က္ (သို႔မဟုတ္) စိတ္လႈပ္ရွားမႈႀကံဳၿပီး ေနာက္ ရင္ဘတ္နာက်င္ျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴမရျဖစ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ ႏွလံုးေရာဂါထသည့္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ အေရးေပၚဌာနသို႔ ေရာက္ရွိ လာေသာ လူနာမ်ားကို ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ မေကာင္းေသာစိတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၿပီး ေဆး႐ံုေရာက္လာေသာ လူနာမ်ားနည္းတူႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ယူသင့္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ဝမ္းနည္းစရာဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ အ သည္းကြဲေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေသာ တူညီသည့္စိတ္လႈပ္ရွားမႈပံုစံမ်ားျဖစ္ ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ယခုေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

ေမြးေန႔ပါတီ၊ လက္ထပ္ပြဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ၊ အႀကိဳက္ဆံုးအားကစားအသင္း ႏုိင္ပြဲရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျမးဦးေမြး ဖြားျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခ်ိန္အခိုက္အတန္႔မ်ား ႀကံဳၿပီးေနာက္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပ သည္။

—Ref: UPI