လာဘ္စားမႈျဖင့္ တုိင္ၾကားခံရေသာ စစ္ကုိင္းတုိင္း ရဲမွဴးႀကီးေနဒြန္းအား ခ်င္းျပည္နယ္ရဲမူးၾကီးအျဖစ္ေျပာင္းေရြ႔

10
Gen

Gen

လက္ေအာက္ငယ္၀န္ထမ္းမ်ားထံမွက်ပ္သိန္းရာခ်ီလာဘ္ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားျဖင့္ တုိင္ၾကားခံရျပီး သက္ေသခံ အခ်ဳပ္ျဖစ္ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔(ေနျပည္ေတာ္)တြင္၂ၾကိမ္တုိင္စစ္ေဆးခံခဲ႔ရေသာစစ္ကုိင္းတုိင္းရဲမူးၾကီးေနဒြန္းသည္ခ်င္းျပည္နယ္ရဲမူးၾကီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရဲမူးၾကီးျမင္႔လြင္ေနရာတြင္စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးရဲမူးၾကီးေနဒြန္းအားေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လုိက္ေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီးရဲမူးၾကီးမ်ားအျပန္အလွန္ေျပာင္းေရြ႔ခန္႔အပ္မူ႔အရသိရသည္။လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္ရဲမူးၾကီးျမင္႔လြင္မွာစစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးရဲမူးၾကီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။